Свободен достъп

Трудови ресурси, заетост и безработица (МД декември 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът изследва вторичните рискове в областта на трудовите ресурси, заетостта и безработицата като резултат от всепризнатата и задълбочаваща се демографска криза в България.

Докладът въвежда темата икономическа активност, заетост и безработица на национално и регионално ниво, като се анализира цялата 2014 и периода до края на третото тримесечие на 2015 година. По отделни показатели се прави сравнение и с предкризисната 2008 година.

Целта на доклада е да се изведат профилите на рисковете в областта на трудовите ресурси, заетостта и безработицата на национално ниво и да се посочат териториалните различия на ниво статистически райони (NUTS-2) и административни области (NUTS-3). Прилага се синтетичния показател „Икономически активно и заето население“ (ИАЗН) и неговата модифицирана версия (ИАЗН(м)), за да се оцени силата на териториалните различия, както и приближаването/отдалечаването на анализираните териториални единици от поставените национални цели за заетост в рамките на програмата Европа 2020.

Няма да се изпълни националната цел по програмата Европа 2020 за заетост от 76% и затова следва тази цел да се коригира. Ще нарастват регионалните различия в икономическата активност, заетостта и безработицата.