Свободен достъп

Трудови ресурси, заетост и безработица (МД май 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът изследва вторичните рискове в областта на трудовите ресурси, заетостта и безработицата в контекста на всепризнатата и задълбочаваща се демографска криза в България.

Докладът въвежда темата: динамика на работната сила, икономическата активност, заетостта и безработицата на национално и регионално ниво, вкл. безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Анализират се тримесечните данни за 2015 и първото тримесечие на 2016 на фона на базовата 2014. По отделни показатели се прави сравнение и с предкризисната 2008.

Целта на доклада е да се изведат профилите на рисковете в областта на трудовите ресурси, заетостта и безработицата на национално ниво и да се посочат териториалните различия и проблеми на ниво статистически райони (NUTS-2) и административни области (NUTS-3).

Използва се синтетичния показател „Икономически активно и заето население“ (ИАЗН), за да се оцени приближаването/отдалечаването от поставените национални цели за заетост в рамките на програмата Европа 2020. Прилага се и една модифицирана версия на този показател (ИАЗН(м)) за да се оцени силата на териториалните различия в заетостта и безработицата.