Свободен достъп

Трудовите ресурси, заетостта и безработицата (МД април 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът изследва вторичните рискове в областта на трудовите ресурси, заетостта и безработицата, като резултат от всепризнатата и задълбочаваща се демографска криза в България. В него се оценяват рисковите, обстоятелства и отражението на рисковете върху Пролетната макроикономическа прогноза на МФ и върху постигането на част от поставените национални цели в рамките на „Европа 2020 г“.

Докладът въвежда темата: анализира целия периода 2008 – 2013 г, като за последната година се проследява динамиката по тримесечия, когато е налична информация.

Целта е да се изведат профилите на рисковете в областта на трудовите ресурси, заетостта и безработицата и най-острите прояви на кризата и да се даде една обобщена оценка на правителствените политики (или да се отбележи отсъствието на такива), като се предложат коригиращи мерки за преодоляване или смекчаване на тази криза.

Предлага се синтетичен показател „Икономически активно и заето население“, за да се оцени равнището на кризата в оползотворяването на човешкия капитал на страната.