Свободен достъп

Социално и пенсионно осигуряване (МД май 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът оценява съдържанието, характера и реформения потенциал на посочените документи спрямо основната цел – финансова стабилност на пенсионната система и подобряване адекватността на пенсиите чрез един обективен критичен анализ на предлаганите промени на параметрите на пенсионното осигуряване и на предлаганите в Пакета от мерки, системи промени на пенсионно-осигурителното законодателство на страната.

Докладът разкрива новите рискови обстоятелства и идентифицира рисковете в предлаганите промени, които създават предпоставки и водят до отклонение от поставените цели, както и до засилване на недоверието към пенсионната система в България.

Накрая докладът предлага корективи на част от предлаганите промени чрез Пакета от мерки и разработеният ЗИД на КСО с цел избягване на рисковете и постигане на по-висока степен на финансова устойчивост и автономност на пенсионното осигуряване в България.