Свободен достъп

Социалното осигуряване – изпълнение на бюджета и предлагани законови промени (МД май 2016)

240.00лв. 0.00лв.

През 2015 и първото тримесечие на 2016 се наблюдава преизпълнение на приходите, спрямо планираното по Закона за бюджета на КБДОО. Независимо от това подобрение, обаче, в структурата на приходната част (съотношенията между приходите от осигурителни вноски, трансфери и субсидии) стоят ясно изразени проблемите от последните 10 години. Те напълно възпроизвеждат в 2016 зависимостта на осигурителната система от централния бюджет (ЦБ) и влизат в конфликт с други социални програми.

Наред със стандартните приходи и факторите, влияещи върху тях, се оценява и „приносът“ на трансферите от професионалните и универсалните капиталови фондове в бюджета на ДОО. От анализа на разходната част на КБДОО за същите периоди се налага изводът, че независимо от големия брой промени в КСО, въведените рестриктивни мерки са несистемни, избирателни (не сe засягат привилегированите групи) и са недостатъчни. Оценява се отражението на обществените дебати и влезлите в сила от началото на 2016 изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване (КСО) върху разходите по отделни осигурителни програми. Не се решават структурните дефицити на отделните фондове на ДОО. Анализират се и рисковете от новите правителствени предложения за реформиране на достъпа до инвалидни пенсии и законопроектът на МФ за промени в допълнителното пенсионно осигуряване.

Поради непоследователността и непълнотата си, измененията и допълненията на КСО крият конфликтен потенциал и риск от натиск за ново замразяване на реформите или пък за нови компромиси.