Свободен достъп

Социалното осигуряване – законови промени и бюджетни параметри (МД ноември 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът е разделен на три взаимообвързани части. В първата част се прави анализ и оценка на приетите в средата на 2015 изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване (КСО), наричани от управляващото мнозинство „успешна пенсионна реформа“. Оценяват се положителните страни на тези промени, недостатьците, непълнотите и регресивните решения, както и рисковият потенциал, който те съдържат. Във втората и третата част се анализират параметрите в приходната и разходната част на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (КБДОО) за 2016, като първа година на влизане в сила на повечето изменения и допълнения на КСО. Наред с оценката на основните политики и числови параметри се извеждат и потенциалните рискове, които се съдържат в тях.

Направената оценка на приетите изменения и допълнения в КСО през 2015 показва, че поради множеството политически компромиси, непълноти и решения с регресивен знак тези промени не могат да сложат началото на обрат в негативните тенденции в пенсионната система. Част от решенията засилват неравнопоставеността между осигурените лица; други, вместо да тушират противоречията, създават опасности за бъдещи конфликти. Регресивните решения по отношение на втория пенсионен стълб създават рискове от разстройване на капиталовия сегмент от пенсионния модел, а при проява на „стаден синдром“ може да се стигне до спад в доходността на пенсионните фондове и риск от смущения на капиталовия пазар и банковия сектор. Тези решения отдалечават България от европейската цел за постигане на сигурни, финансово устойчиви и адекватни пенсии, чрез засилване ролята на допълнителното пенсионно осигуряване.

Независимо от слабото подобрение, структурата на приходната част на бюджета на ДОО (като съотношения между приходите от осигурителни вноски и трансфери и субсидии и техните дялове в процент от БВП) стоят ясно изразени проблеми, формирани през последните 10 години. Тези проблеми, не само че не се решават с проектобюджета на ДОО за 2016, но напълно се възпроизвеждат и това засилва рисковия потенциал за осигурителната система. В приетите от Народното събрание Закон за държавния бюджет и 3акон за бюджета на ДОО за 2016 се предвижда намаление на относителния дял на субсидиите и трансферите от републиканския бюджет към бюджета на ДОО с 2.23 процентни пункта. В абсолютно число обаче субсидиите и трансферите от централния бюджет намаляват едва с 30 млн. лева.

Изводът, който се налага при прегледа на разходната част от проекта на Закона бюджета на ДОО за 2016, е че независимо от големия брой промени в КСО, въведените рестриктивни мерки са несистемни, избирателни (не се засягат привилегированите групи) и недостатъчни. Независимо, че КБДОО е балансиран със субсидии и трансфери от държавния бюджет, не се решава проблемът със структурата на дефицитите по отделни фондове на ДОО. Поради непоследователността и непълнотата си, измененията и допълненията на КСО крият конфликтен потенция и риск от натиск за ново замразяване на реформите или пък за нови компромиси. Това ясно пролича при парламентарните и извънпарламентарните дебати около приемането на бюджета на ДОО за 2016.