Свободен достъп

Ролята на здравеопазването в управлението на демографската криза (МД април 2017)

240.00лв. 0.00лв.

В доклада се прави оценка на динамиката в здравно-демографските показатели за 2016 съпоставени със средноевропейските показатели. Установени са същите процеси, които са очертани и през 2016 и дори задълбочаване на негативните тенденции с много малки изключения.

В резултат от задълбочаващата се криза в демографското състояние на страната е анализиран риска за националната сигурност и ролята на здравеопазването и неговата ефективност за преодоляване на този риск.

Изследвани са финансовите вложения в системата и произтичащите от това последици за демографското състояние на населението. Очертани са основните рискове при сегашното състояние на системата и са направени препоръки за тяхното минимализиране.