Свободен достъп

Рискови въздействия върху ВЕИ-сектора (МД март 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Този доклад разглежда рисковете от решенията на публичната власт и регулаторния орган за развитието на ВЕИ-сектора. В резултат от липсата на политическа визия за развитието на сектора, недобрата стратегия за енергетиката и слабите институции за управление и регулация, възниква криза, която може да доведе до редица негативни ефекти за енергийния сектор и икономиката. Съществува опасност от отлив на инвестиции, фалити на енергийни дружества, несъответстваща на европейските директиви промяна на енергийния микс, загуба на благосъстояние и работни места и загуби за банките кредитори.

Посочени са основните източници на рисковете: (а) взетите политически решения и действията на енергийния регулатор, (б) нереформираните и трупащи загуби държавни енергийни дружества, (в) липсата на изграден свободен електроенергиен пазар.

В последната част на доклада се предлагат решения за активно управление на риска.