Свободен достъп

Рискове и несигурност, 2018: Годишен доклад за динамиката на несигурността в България

360.00лв. 0.00лв.

Правим пълен годишен преглед на оценката на рисковете, които определят несигурността в България по методологията на ЛУР/ЦАУР за оценка. Спазваме изискванията за сравнимост между индексите за 2018 и 2017. За този пълен преглед използваме публикуваните от нас 27 доклада и авторските статии за 2018. Правим няколко промени в начина на оценка на рисковете.

Оценката на националните и на политическите рискове показва, че продължава намалението на несигурността, констатирано в доклада за 2017. Въпреки констатираното намаление и отдалечаване от критичните стойности и в двете направления рисковете остават висоти.

Измерването на социалните рискове показва, че там има слабо намаление на несигурността. Те остават високи, близко до нивата на политическата несигурност. Тези две обстоятелства определиха обществените напрежения, неудовлетвореност и крайни реакции на предвидените управленски и законодателни решения. В последна сметка причиниха отказът от значителна част от тях.

Рисковете в икономиката и енергетиката, които са на нормалните ниски и средни равнища, слабо се увеличават. Първите поради поставената пред страната високи изисквания за влизане във Валутния механизъм II. Вторите поради покачването на цените на течните горива (без данъци и такси) над средните за ЕС 28. Това влошава конкурентоспособността на българската икономика и обременява допълнително домакинските бюджети.

Общата несигурност в 2018 намалява до второ най-ниско равнище в наблюдавания от нас 7-годишен период.