Свободен достъп

Рискове за Бюджет 2016 (МД ноември 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Актуализирането на бюджета няма да доведе до прекомерен дефицит поради значителното преизпълнение на бюджетните приходи. В това направление е направена прогноза за очакваното изпълнение на бюджет 2015.

Анализирани са рисковете, които произтичат от бюджетната макроикономическа рамка и икономическите условия в страната. На тази основа са идентифицирани най-важните рискове, включително тези, на които може да се въздейства с политически средства. Натоварването на производствените мощности изчерпва възможностите си да бъде източник на икономически растеж.

Направено е заключението, че в средносрочна перспектива най-важният риск за изпълнението на бюджета ще бъде много ниският дял на инвестициите в БВП. Причината за тази продължаващата повече от седем години инвестиционна стагнация у нас локализираме в трайното и повсеместно влошаване на публичната среда, което се дължи на политиката на „малката държава“.

Тази политика у нас е по-дълбока и по-устойчива в сравнение с останалите страни в ЕС преодоляващи последствията от кризата от 2008. Тя е защитена от  политическия консенсус за намаляване дела на бюджетните разходи в БВП. За 2014, например, по данни на БНБ общият обем на данъчно-осигурителните приходи у нас е 27.5% от БВП при средно за ЕС около 37.5% (Евростат). Крайните резултат от продължителната политика на „малка“, или по-скоро „евтина“ държава са стагнация и задържане на икономиката в кризисно състояние дори когато в ЕС и страните от региона има оживление. Вероятно тези фактори дават основание на ЕК да прогнозира за 2016 спад на инвестициите в България от 2.9%, вместо планирания ръст от МФ от 0.7%.

Идентифицирани са и са анализирани новите рискове за изпълнението на бюджета и специално за разходите му и са оценени възможностите за тяхното предотвратяване и управление.

Категория: Етикет: