Свободен достъп

Рисковете, произтичащи от решението на ДКЕВР за цените на електроенергията от 01.01.2014 (МД януари 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Рисковете, свързани с третото за 2013 г. намаляване на цената на електрическата енергия произтичат от силната политическа намеса в дейността и решенията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) при липсата на законови гаранции за нейната независимост, от честата смяна на нейния състав и от неравнопоставеното третиране на участниците в електроенергийния сектор.

В доклада се определят собствениците на рисковете: МС, НС и ДКЕВР, и са посочени последиците – настоящи и възможни в бъдеще – от рисковите събития. Накрая са предложени въздействия за активно управление на риска. Те са свързани с промяна на избора, назначението и изискванията за заемане на длъжности в ДКЕВР, промяна на модела на ценообразуване, гарантиране на необходимите разходи за поддържане и развитие на енергийната инфраструктура и създаване на стимули за бързо развитие на енергийната ефективност.