Свободен достъп

Рисковете на осигурителната система (МД ноември 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Изпълнението на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (КБДОО) през 2014 г. протича в сложна политическа обстановка, при практически спрени реформи и нарастващо недоверие към пенсионния модел. Очаква се добро изпълнение на приходите в бюджета на ДОО през 2014 г., което се определя от факта, че средногодишният брой осигурени лица и средно месечен осигурителен доход са малко по-високи от прогнозираните равнища. В подготвените от правителството проекти на Закон за държавния бюджет и Закон за бюджета на ДОО за 2015 г. отсъства ясна визия за реформи и, поради множеството политически компромиси, тези законопроекти не полагат началото на обрат в негативните тенденции в пенсионната система, а ги задълбочават. За избягването на риска от по-нататъшна ерозия на осигурителната система и възстановяването на доверието към нея трябва да се предприемат стратегически мерки, основани на: а) възстановяване и строго спазване на принципите на социалното осигуряване; б) придържане към философията на установения в България осигурителен модел и към институционалната му рамка; в) трите стълба на пенсионния модел да не се противопоставят, а да се разглеждат като части от едно цяло; г) предлаганите мерки да се съобразят с европейските регламенти, директиви и препоръки, както и с всички международни актове; д) политиките трябва така да се разположат във времето, че да не създават непоносим натиск върху публичните финанси и висок бюджетен дефицит. За да се предпази осигурителният модел от конюнктурни решения, трябва в максимална степен да се въведат автоматични механизми за корекция и защита спрямо демографското стареене, инфлацията и други предизвикателства.