Свободен достъп

Прогноза за населението по пол и възраст за периода 2015-2035 (май 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Този доклад е изготвен на базата на три прогнози за броя на населението на Р. България на НСИ, които са базирани на преброяването от 2011. От различни страни, включително в нашите доклади многократно са посочени дефектите на това преброяване, което прави основата на анализа несигурна. В началото на документа сме сумирали всички свои съмнения и аргументи за това отношение към метаданните.

Извършваме групиране на данните от прогнозите в четирите интересуващи ни групи, условно наречени: „Деца“, „Учащи“, „Трудоспособни“ и „Пенсионери“,  като точно сме посочили методиката на това прегрупиране.

Извършили сме анализ на прогнозите с относителното ускорение и относителното забавяне и техните отклонения от целевата прогноза за децата и учащите. И сме посочили различните основания за трите прогнози на НСИ.

Създали сме два варианта на прегрупиране на трудоспособните и пенсионерите в зависимост от действащия Кодекс за социално осигуряване (КСО) и гласуваният на първо четене в парламента ЗИД на КСО и сме ги изследвали за последствията.

Изследвали сме промените на структурата на населението в 2025 и 2035 спрямо 2015 в двата варианта на прегрупиране на четирите възрастови групи.

Направили сме заключения за последиците от приемането на второ четене на ЗИД на КСО за НОИ.

Категория: