Свободен достъп

Прогноза за електроенергийния баланс на България до 2025 г. (ноември 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Прогнозата е изработена на база тенденциите в производството и потреблението на електроенергия в България и след анализ на основните фактори, които определят развитието на електроенергийния пазар. За целта е създаден математико-статистически модел. Основните изводи са:

В следващото десетилетие ще намалява електропотреблението на домакинствата, заради демографската криза, ще се повишава чувствително енергийната ефективност и същевременно ще расте цената на електроенергията. Икономиката ще се приближава до средноевропейското ниво на енергийна интензивност. Ще се намалят загубите в преносната и разпределителните мрежи. Природният газ ще измества електроенергията от потреблението вследствие на конкурентната си цена, диверсификацията на доставчиците и увеличения местен добив. Ще се въведат интелигентни мрежи за пренос и разпределение, които ще оптимизират потреблението на електроенергия.

Освен вътрешното потребление, въздействие върху производството ще оказват износът и нарастващите изисквания към генериращите мощности. Общоевропейската енергийна система ще направи част от генериращите мощности неконкурентоспособни, поради тяхната технологична неефективност. Европейското изискване за преход към нисковъглеродна икономика ще наложи значителни инвестиции в нови технологии, което ще доведе до съществено повишаване на цената на произведената електроенергия. ВЕИ ще забавят своето развитие, поради отпадане на преференциите за тях и ще се развиват главно като децентрализирани конструкции за задоволяване на собствените нужди на жилищни и стопански сгради.

На основа на общото въздействие на посочените фактори, в заключение на доклада се представя прогноза за електроенергийния баланс на България, която се анализира и се правят изводи.