Свободен достъп

Периодичен доклад за населението (ПД ноември 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Целта на този доклад е да идентифицира, оцени и адресира причините за демографската криза. Допусканията за причините за демографската криза са възприети от официалните стратегически документи и планове и от демографските публикации.

Правим опит за количествено измерване на причините за демографската криза и прилагаме подходящи методи. 3а целта анализираме модел със зависими променливи абсолютното и относително намаление на броя на населението в България, определяни от демографски и други икономически и социални показатели. Основното допускане при измерването на въздействието, е че България може да достигне в кратко време средното европейско равнище на тези показатели.

Измерено е относителното въздействие на миграционните процеси, на раждаемостта и на смъртността. Оценени са факторите произтичащи от възрастовата пирамида и от очакваната средна продължителност на живота. Използван е сравнителен анализ с ЕС 28.

В заключението е направена оценка на основния приоритет на Актуализираната национална демографска стратегия и на посочените мерки за неговото постигане.

Направени са препоръки за нова цел и за други средства за преодоляване на демографската криза в България.

Категория: Етикет: