Свободен достъп

Периодичен доклад за населението (ПД май 2017)

360.00лв. 0.00лв.

МОНИТОРИНГ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА

Задачата на този доклад е да анализира и прецени силата на въздействието на факторите за спада на населението и за неговото ускорение през 2016. За целта е приложена методика за числова оценка на факторите, като преди това са направени съответните допускания, които са изведени от сравнението на България с ЕС по демографски показатели; за нуждите на методиката са анализирани и оценявани силно агрегирани демографски показатели. Още в началото е направен извода, че и в 2016 демографската политика не постига целта, заявена в Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на Република България 2012-2030 г.

Анализът обхваща фактора механична миграция, където е направена оценка на отрицателния баланс на миграцията на лицата с българско гражданство и е проследено въздействието на тяхната възрастова структура върху отчетеното намаление на броя на населението през 2016 и са оценени последиците в бъдеще. Анализирани са и са оценени приносите за намалението на броя на населението на факторите раждаемост, обща смъртност със съставните фактори – детска, преждевременна и смъртност на лицата на възраст 65+. Направено е сравнение с ЕС по средна продължителност на живота.

Направени са пет извода от наблюдението на факторите за намалението на броя на населението през 2016 и за неговото ускорение.

Категория: Етикет: