Свободен достъп

Периодичен доклад за икономическите рискове, юли 2017: Прекомерните макроикономически дисбаланси на България

360.00лв. 0.00лв.

Рисковият контекст се създава от това, че мониторингът върху България, осъществяван за прекомерни макроикономически дисбаланси, препятства страната да влезе във Валутния механизъм II и да кандидатства за членство в еврозоната.

Систематизирани са определенията за макроикономически дисбаланси, като рискове за правилното функциониране на икономиката. Показан е начинът, по който функционира моделът за тяхната оценка и как той се разширява. Моделът е сравнен с Методологията на ЦАУР. Направена е критична оценка на разширяването на определението за дисбаланс от ЕК в Доклад за задълбочения преглед на България 2017 г.

Критично са преценени констатациите на ЕК за наличието на прекомерни макроикономически дисбаланси в българската икономика. Анализът е продължен върху разширените основания на ЕК за крайната констатация. Приведени са доказателства, че ЕК няма основания в Регламент (ЕС) №1176/2011, в Таблото от показателите и с допълни основания да твърди, че през 2016 в българската икономика са налице прекомерни макроикономически дисбаланси.

Направени са изводи и препоръка към Министерски съвет (МС) и Министерство на финансите (МФ) да поискат прекратяване на задълбочения преглед на ЕК за наличието на прекомерни макроикономически дисбаланси поради отсъствието на такива през 2016 и най-вероятното отсъствие на такива през 2017. Това следва да се направи с Националната програма за реформи и с Конвергентната програма на България за 2018 г. – систематизирани са принципните аргументи за такава позиция. Направени са предложения за промяна на Таблото от показатели на ЕК и на Процедурата за макроикономически дисбаланси.