Свободен достъп

Периодичен доклад за електроенергийния баланс (ПД октомври 2015)

360.00лв. 0.00лв.

Прогнозата е актуализирана с новите данни за производството и потреблението на електроенергия в България и след анализ на основните фактори, които определят електропотреблението. Със съответен математико-статистически модел е прогнозирано потреблението на електроенергия до 2025 от:

  •  индустрията с фактори: износът на стоки и услуги, добавената стойност в индустрията и населението на възраст 15 – 64 г.;
  • услугите и земеделието с фактори: населението на възраст 15 – 64, износът на стоки и услуги, крайното потребление на домакинствата и добавената стойност в индустрията;
  • домакинствата и други потребители с фактори: хармонизираният индекс на потребителските цени за електроенергия, населението на възраст 15 – 64 г. и БВП;
  • крайното потребление на домакинствата е коригирано със заместващо го потребление на природен газ;
  • транспорта с подходящ статистически модел;
  • прогнозирано е общо за периода до 2025 намаление на собственото потребление на електроцентралите и на загубите при пренос;
  • износът е съобразен с плановете на съседните страни за развитие на собствено електропроизводство.

 

Основните изводи потвърждават и конкретизират Първата прогноза на ЛУР за потреблението на електроенергия: то се увеличава значително в сектора на услугите и минимално в индустрията; намалява при домакинствата и нарастването на нетния износ достига потенциала на трансграничната преносна мрежа.