Свободен достъп

Периодичен доклад за електроенергетиката, декември 2017

360.00лв. 0.00лв.

Този доклад анализира основния риск за сектора, произтичащ от предприетите стъпки от правителството, в лицето на министъра на енергетиката: възобновяване на действията по строителството на АЕЦ „Белене“. Направен е преглед на пазарното търсене в региона и в страната, с цел реалистична оценка на пазарния потенциал за една нова базова мощност. Оценяваме експортния потенциал на България на база на максимално достоверни източници като оценката на системната адекватност от националните мрежови оператори. Сравняваме цените на генерацията от различни алтернативни мощности с фокус върху газови и парогазови централи. Анализираме борсовите цени за оценка на конкурентоспособността на АЕЦ „Белене“ на един напълно либерализиран пазар.

Изводите ни са, че не съществува нито вътрешно търсене, нито значим експортен потенциал, който да оправдае изграждането на АЕЦ „Белене“ с хоризонт поне едно десетилетие.

От друга страна цените на алтернативните източници на генерация, на микса и борсовите цени правят този проект нежизнеспособен дори при оптимистичните оценки от доклада на БАН.

Анализираме ключовите допускания в този доклад, които следва да оправдаят изграждането на АЕЦ Белене и откриваме неправдоподобни прогнози и допускания, поставящи под съмнение направените изводи, които се представят като аргументи пред публиката.