Свободен достъп

Периодичен доклад за електроенергетиката (ПД май 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Анализът на рисковият контекст дава основания за опасения, че електроенергийния сектор е изправен пред изостряне на кризисните процеси и нова нестабилност. Причините са спадът в износа на електроенергия, понижената международна цена и намаленото вътрешно потребление. Електроенергийният сектор понася неравномерно тежестта на това намаление, като най-тежко става положението на местните и евтини източници, особено ВЕЦ.

Направен е преглед и са оценени значителните усилия и предприетите мерки за стабилизиране на НЕК и БЕХ – създаването на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“; мостовият кредит на БЕХ и други. Оценката е, че положителният резултат от тях вероятно ще бъде неутрализиран напълно от влошения рисков контекст от спада на износа и вътрешното потребление и от евентуално негативно за НЕК отсъждане по иска на АСЕ.

Стартирането на борсовата търговия на електроенергия у нас е решителна стъпка към либерализацията на пазара на електричество. Анализът на навлизащата борсова тьрговия на нейните сегашни положителни и негативни влияния показва превес на положителните и най-вече – средната борсова продажна цена на електроенергията е по-ниска от тази на регулирания пазар.

Докладът завършва със заключения и прогнози. Борсовата цена на електроенергията в България е по-висока от борсовата цена в Германия, което дава основание да се прогнозира по-нататъшно намаление на цената с развитието на борсовата търговия.