Свободен достъп

Периодичен доклад за демографската криза (ПД ноември 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Настоящият доклад анализира последиците от нарушенията, допуснати по време на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. Заключението от анализа засилва, като допълнително аргументира съмненията за недостоверност и за ненадеждност на базисната статистическа информация. В периода 1992 – 2001 – 2011 г. има съществено разминаване между прогнозните годишни оценки на НСИ за броя на населението във възрастовата пирамида, съставена от едногодишни кохорти, и трите преброявания в съответните години. На тази база е създадена методология за нови прогнозни оценки за възрастовата пирамида в периода 2000–2013 г. Основната хипотеза е, че данните от преброяванията са по-достоверни от прогнозните годишни оценки. Интерполирани са нови годишни оценки, които не се разминават с данните от извършените през 2001 и 2013 г. преброявания. Анализирани са резултатите и са направени изводи. Най същественият от тях е че НСИ не отчита надеждно външните миграции на българското население. Населението през 2013 г. спрямо 2000 г. намалява с 9 на сто. Най-съществено е намалението при населението от младите възрасти – от 7 до 27 години. Населението в този възрастов интервал наброява 698 438 души през 2013 г. Особено драстично (с около 40 на сто през 2013 г. спрямо 2000 г.) е намалението за лицата между 11 и 18 години. Тази тенденция ще има значими негативни последствия по отношение на демографската ситуация в страната през следващите години. Като цяло населението след 2007 г. до 2013 г. намалява осезателно. Очевидно миграцията след влизането на България в Европейският съюз оказва съществено влияние по отношение на това намаление. Намалението е най-чувствително за възрастовите групи от 11 до 34-годишна възраст. Публикуваме данни за населението в периода 2000–2013 г. по едногодишни кохорти и пол, които за разлика от официалните, не се различават от преброяванията.

Категория: Етикет: