Свободен достъп

Основни рискове за училищното образование (МД януари 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Демографската криза намалява броя на учениците и прави неадекватна училищната мрежа. Управлението не отчита рисковете и е неефективното, поради неясни цели и смесване на функции. Това силно повишава разходите, но не води до равен достъп, задоволително качество и добра социализация. Слабите резултати на българските ученици, отразени в международните изследвания, показват слаба функционална грамотност; доказват връзката на ниското качество на образованието с бедността. Училището не дава равен старт, а засилва социалното неравенство, с което поражда допълнителни рискове за обществото; не изпълнява основната си цел да обучава конкурентоспособни граждани, способни да съперничат за високо платените работни места на свободния трудов пазар на ЕС. Затова са нужни реформи и въвеждане на доказани успешни училищни практики. Намаляването, застаряването и емигрирането на населението пораждат рискове за училищното образование, влошават качеството на човешкия капитал и ограничават възможностите за реализация на завършилите. Но демографската криза може да се превърне в основание за възстановяване на приоритетите на българското училище; за освобождаването му от несвойствени функции; за модернизация на неговото управление; и за превръщането му в най-важен ресурс за развитие на страната. Намаляването на населението и особено на трудоспособната му част с още по-голяма отговорност изправя училището пред необходимостта от високо качество на образованието. Системата на образованието не е ангажирана изцяло и не е насочена към най-важното – да образова конкурентоспособни граждани, способни да участват в съперничеството за високо платени работни места на свободния трудов пазар на ЕС. Анализът показва редица задълбочаващи се, неблагоприятни тенденции в това най-важно направление за бъдещото развитие и реализация на българските граждани. Затова образованието се нуждае от реформи и воля за управленски решения.

Категория: Етикет: