Свободен достъп

Мониторинг на социалните рискове (МД май 2017)

240.00лв. 0.00лв.

Извършена е оценка на 10 риска в социалния сектор с цел да се установи въздействието им върху количеството и качеството на българския човешки капитал. Оценката е направена със създадената от ЦАУР методология за оценка на секторния индекс на несигурност.

Оценени са рисковете от: бедност, безработица и неравенство; финансовите рискове за пенсионноосигурителната система и за НЗОК; групата от рискове за здравното състояние на населението; от обща стачка и гражданско неподчинение, така както са проявени в 2016.

Направена е оценка на социалния секторен индекс на несигурност и е проследена динамиката му в последните 4 години. Проследени са измененията на параметрите на социалните рискове между 2015 и 2016: оценката на секторния индекс е най-ниската в посочения период, но остава близко до рисковия критерий.

Направена е прогноза за вероятното развитие на рисковете в настоящата година. Направен е и опит за оценка на вероятността за спадане равнището на финансовия риск за пенсионноосигурителната система. Не следва да се очаква значително отслабване на социалните рискове поради голямото изоставане на България от средното ниво на социално развитие в ЕС.

Систематизирани са основните източници на социалните рискове. Посочени са тези от тях, които произтичат от приетите закони и от действията или бездействията на изпълнителната власт.

В заключението е направено обобщение на най-важните констатации.