Свободен достъп

Междинен доклад с прогноза за изпълнение на бюджета (МД август 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Анализът на приходите на КФП и ДБ на базата на изпълнението им на полугодието на 2015 показва подобряване както на данъчно-осигурителните постъпления така и на усвояването на европейските помощи. Най-положителните признаци са в преизпълнението на ДДС и акцизите, които се дължат на значително подобряване ефикасността на НАП и Агенция Митници. На тази база е направена прогноза за общо преизпълнение на бюджетните приходи в края на годината.

Правителството следва досега консервативна разходна политика, независимо от по-добрите темпове на приходите в сравнение с 2014. Капиталовите разходи нарастват номинално с по-високи темпове, което е положителна признак за подобрено управление. Втори положителен признак е намаляването на разходите за работни заплати в ДБ. Отрицателен признак е нарастването на нетните трансфери от ДБ в сравнение с предходната година, за нарастващите нееластични разходи на КФП за не реформираните сектори като пенсионната и социално-осигурителната системи.

Направена е прогноза за изпълнението до края на 2015 и за планирането на бюджета за 2016 и са предефинирани бюджетните рискове. Изпълнението на бюджета дава основание в края на годината да се очаква по-нисък дефицит на КФП, както и на ДБ, който може да бъде значителен или по-малък в зависимост от политиката на разходите във второто полугодие, когато ще се проведат местните избори. Общият извод е за очертаваща се бюджетна стабилизация на страната, която вероятно няма да бъде в рамките на изискваните от 3акона за устройството на държавния бюджет 2% дефицит.

Категория: Етикет: