Свободен достъп

Междинен доклад за финансовите рискове (МД май 2017)

240.00лв. 0.00лв.

Направен е анализ и оценка на рисковия контекст. Извършен е преглед на изпълнението на макрорамката и сравнение с планираната при съставянето на бюджета. Заключението, е че се очертава преизпълнение на приходите на Консолидираната фискална програма.

Анализирано е преизпълнението на приходите, неизпълнението на разходите и формираното вследствие на това положително бюджетно салдо. Направени са заключения за водената неадекватна бюджетна политика в условия на незначителни рискове за изпълнението на КФП на страната. При отчетеното преизпълнение на приходната част на бюджета неизпълнението на разходите за публични капиталовложения и третирането им като бюджетен буфер е напълно излишно.

Категория: Етикет: