Свободен достъп

Междинен доклад за финансовите рискове (МД февруари 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Рисковият контекст се определя от значително по-доброто изпълнение на основните показатели на макрорамката в сравнение с най-последните прогнози на МФ. Както показват статистическите данни по-бързият икономически растеж (с 1 п. п.) от последната средносрочна прогноза е увеличил заетостта над предвиденото и довел до по-нисък с 2 п. п. коефициент на безработица. Минималната средногодишна дефлация на потребителските цени от -0.1 процент, също допринася за постигнатия по-висок БВП в номинално изражение от очакваното изпълнение. Това са благоприятните фактори, които определят изпълнението на бюджетните приходи за 2015.

Прогнозите на ЦАУР за изпълнението на приходите за 2015 са много близки до отчетените показатели – с отклонения между 20-100 млн. лева. Обратно – значителните отклонения на прогнозите на МФ от реалните отчети на макроикономическите показатели са сигнал за сериозни слабости или за нарочно представяне на икономическите предпоставки на фиска като по-неблагоприятни с цел снижаване на планираните приходи, последвано от тяхното преизпълнение.

Нашият анализ сочи, че подобрението на основните макро-показатели за 2015 е конюнктурно и нетрайно.

Категория: Етикет: