Свободен достъп

Междинен доклад за трудовите ресурси (МД май 2017)

240.00лв. 0.00лв.

Въздействието на демографската криза върху трудовите ресурси

Въведено е определение за демографската криза като най-пълно съответстващо на намалението на броя на населението, на влошаването на възрастовата му структура и на неуспешната демографска политика на страната. Въведено е и понятието за национален човешки капитал и е направен паралел с трудовите ресурси.

Направен е анализ и оценка на въздействието на демографската криза върху трудовите ресурси за периода 2000-2016.

Въведен е създаден в ЦАУР модел за прогнозиране на динамиката на трудовите ресурси в периода 2015-2035. Описани са използваните в него външни прогнози и прогнозни сценарии и направените допускания. Дефинирани са изходните, който се използват в модела; дадени са формулите за изчисляване на междинните и крайните параметри.

Прогнозата е анализирана. Посочени са възможните положителни отклонения от прогнозните резултати. Оценено е въздействието на демографската криза върху трудовите ресурси в хоризонта на прогнозата.

В заключението са сумирани резултатите и са посочени управленските средства за намаляване въздействието на демографската криза върху крайната характеристика на продуктивните трудови ресурси – общия брой отработени човекочасове в България.