Свободен достъп

Междинен доклад за течните горива (МД юни 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Оценката на рисковия контекст показва, че секторният анализ на КЗК и започнатите производства създават нова обстановка на пазара на течните горива.

Сравнителният анализ на цените на горивата преди облагането им с косвени данъци показва, че след октомври 2012 българските изпреварват средните за ЕС 27. Изведени са отделните компоненти, които формират крайната цена и са потърсени причините.

Сравнението между нивата на косвените данъци показва, че от 2010 облагането с косвени данъци на бензина и дизела в България е много по-ниско отколкото в ЕС 27; държавният бюджет пропуска значителни приходи, които са оценени в доклада; това позволява на производителите и търговците в сектора да завишават своите разходи и нетни доходи, с което ощетяват крайните потребители в България.

Сравнението между оценките за разходите и печалбите в секторите на горивата показва, че след октомври 2012 в България за бензина те са нараснали 3.26 пъти по-бързо от средното им нарастване в ЕС 27, а за дизела 6 пъти. Нашето заключение, е че това изпреварващо нарастване се дължи изцяло и само на растежа на печалбите. Тези разходи и печалби в сектора на течните горива в България рязко спадат и разликите им от средно европейските се връщат на нивата отпреди 2012 след започването на производството от КЗК.

Направена е оценка на размера на завишаването на разходите и печалбите на производителите и търговците на бензин и дизел за периода от 2012 до 2015 година.

В заключение се отправят препоръки за противодействие на рисковете на пазара на течни горива, към компетентните органи: Народно събрание, Министерство на финансите, Агенция „Митници“ и Национална агенция по приходите (НАП), Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

Категория: Етикет: