Свободен достъп

Междинен доклад за течните горива (МД юни 2015)

240.00лв. 0.00лв.

В настоящия доклад е извършен анализ на официални данни, предоставени от Централно митническо управление на Агенция „Митници“ за вноса и облагането с ДДС на суровия петрол в страната в периода 2006-2014 г. Анализът на данните е извършен чрез специално изработена методика в ЛУР към НБУ, която позволява да се изчисли и сравни цената на доставения суров петрол сорт Урал с борсовите цени; да се изчислят осчетоводените разходи за суровината и разликата с тези, които би следвало да се формират при прилагане на борсовите цени. Направено е същото сравнение и по отношение на възстановения данъчен кредит по ДДС.

Резултатите пораждат основателни съмнения, че внасяният в страната суров петрол сорт Урал е оценяван по значително по-висока цена от борсова цена на сорт Урал, увеличена със застраховките и навлото.

Направени са заключения за последиците от завишаването на цената на суровия петрол сорт Урал за облагодетелстването на групата Лукойл, за значителните щети за българските домакинства и институции, за намаляване конкурентоспособността на българските фирми, както и за бюджета на страната. Предложени са мерки за въздействие, адресирани към изпълнителната власт, с цел проверка на съмненията и предотвратяване на по-нататъшна злоупотреба с облагането на внасяния суров петрол.

Категория: Етикет: