Свободен достъп

Междинен доклад за състоянието на човешките ресурси, април 2018

240.00лв. 0.00лв.

В настоящия доклад е направен сравнителен анализ на данни за състоянието на човешките ресурси в здравеопазването, обхващащ 12-годишен период (2005 – 2016 г). Използваните основни източници на информация са Националния статистически институт и Министерство на здравеопазването. Изследвани са данните за медицинския персонал – лекари, лекари по дентална медицина, медицински специалисти по здравни грижи. Информацията към 31.12.2016 г. е представена по специалности, категории персонал, видове заведения, възраст, общо за страната и по области. В анализа са включени практикуващите медицински специалисти в лечебните и здравни заведения, независимо от тяхната ведомствена подчиненост. Включени са също така медицинските специалисти, работещи в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини, индивидуалните и групови практики за първична и специализирана медицинска и дентална помощ, медицинския персонал към общините (заети в училищно здравеопазване и детски ясли). В анализа не са включени работещите извън страната медицински специалисти, както и тези, които работят, но на практика не упражняват своята професия (напр. във фармацевтичната промишленост и др.). Анализирани са данните за обучението на медицинските специалисти – съотношения, пропорции и тенденции.