Свободен достъп

Междинен доклад за рисовете за осигурителната система, март 2019

240.00лв. 0.00лв.

Направен е анализ на очакваното изпълнение на приходите и разходите на Консолидирания бюджет на ДОО в 2018. Потвърдени са напълно направените прогнози на ЦАУР от 2017, както за преизпълнението на приходите, така и за изпълнението на разходите. Може да се очаква преизпълнение на приходите с около 310 млн. лв. и преразход в разходите приблизително на същата сума. Така допълнителните трансфери от централния бюджет за покриване на недостига от средства на ДОО ще останат в рамките на планираните, като относителният им дял в общите приходи вероятно ще намалее до 36.8%.

Това ще бъде относително най-ниския трансфер в последните 15 години.

Анализът на макрорамката, на базата на която е планиран бюджетът на ДОО за 2019 показва завишаване на размера на номиналния БВП с близо 3% и надценяване растежа на средния осигурителен доход с 0.3 п. п. Има силен аргумент да не се приеме и планираното макар и много слабо нарастване на броя на заетите и на осигурените лица. Тези неоснователно оптимистични прогнози се компенсират от очакваното преизпълнение на собствените приходи на ДОО с около 4.5%, което не е отчетено при планирането на приходите за 2019.

Рискът за неизпълнение на плана за основния приход на ДОО, този от осигурителните вноски е несъществен. Предвиденото нарастване на всички собствени приходи през 2019 изчислено на базата на преизпълнението им през 2018 показва темп на нарастване от 8.8%. Съображенията изложени по-горе показват, че този темп може да се запази, но е възможно и да спадне до 8.6%.

Заради очакваното превишение на разходи за 2018 и планираното по-малко завишаване на планираните разходи за 2019 има средно висока вероятност разходите на фонд „Пенсии“ да бъдат надвишени. Има вероятност за по-големи от планираните дефицити на фондовете „Безработица“ и „Общо заболяване и майчинство“.

Анализът на последните данни потвърждава направените от нас през май миналата година изводи за рискове за втория пенсионен стълб.