Свободен достъп

Междинен доклад за рисковете в здравеопазването (МД април 2016)

240.00лв. 0.00лв.

В доклада се прави оценка на динамиката в здравнодемографските показатели за едногодишен период (2014-2015) съпоставени със средноевропейските показатели. Установени са същите процеси, които са очертани и през предишната година и задълбочаване на негативните тенденции с много малки изключения.

България продължава да бъде с едни от най-отрицателните здравни показатели и тази тенденция изглежда се задълбочава с изключение на намалението на коефициента на детската смъртност.

Във втората част на доклада се прави оценка на действията на ръководството на Министерство на здравеопазването (МЗ) за периода след последния междинен доклад. За анализа и оценките са използвани същите параметри, както от предишния доклад, като е добавена кратка оценка на новия бюджет на НЗОК. От него следва, че няма промяна в тенденцията през последните години за увеличаване на средствата за лекарства и болнични услуги за сметка на извънболничната диагностика и терапия, както в специализираната, така и в първичната доболнична помощ.

Направен е кратък преглед на приетите наредби и нормативни актове от МЗ през този период. Очертани са основните рискове при така провежданите реформи със съответните препоръки за тяхното минимализиране.