Свободен достъп

Междинен доклад за образованието (МД юли 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Образователната система, детерминирана от настоящата ситуация на демографски срив, не успява да изпълни основните си функции. Намаляването броя на учениците повишава публичните и частни разходи за образование, но не и качеството. Оценките от международни изследвания в областта показват обща неподготвеност и функционална неграмотност сред българските ученици, което затруднява трудовата им и социална реализация. Това дава своите отражения и в качеството на висшето образование. С намаляването броя на учениците парадосксално расте плановият прием във висшите училища. Висшето образование в страната страда от деформирана структура – най-голям прием и обучение се реализира по направления, които имат ограничено търсене на пазара на труда. Системата на финансиране на образованието създава предпоставки за понижаване на качеството му. Управленските решения не адресират правилно политики и стратегии за справяне с кризата, а допълнително я задълбочават, чрез използването на недоказани практики, смесване на функции и дистанция от сериозни реформи. Належащо е спешното предефиниране целите на образователния процес, неговото модернизиране и хармонизиране с европейските и световни стандарти. Образованието като катализатор на национално развитие и интелигентен растеж се нуждае от спешни мерки и смели реформи, за да мотивира и обучава конкурентоспособни граждани, с възможности за икономическа и социална реализация на развит свободен пазар.

Категория: Етикет: