Свободен достъп

Междинен доклад за икономическите рискове, март 2018

240.00лв. 0.00лв.

Анализирано е изпълнението на макрорамката, която е послужила като основа за създаването на Консолидираната фискална програма. Посочено е нейното значително и в положителна посока преизпълнение. От тази гледна точка и със сравнение с 2016 са анализирани бюджетните приходи. Констатирани са тези които са преизпълнени и неизпълнени и са потърсени причините.

Анализът на бюджетните разходи е направен от същите позиции. Констатирани са повтарящи се слабости при съставянето на бюджетната програма за разходите и за тяхното изпълнение.

Специално и отново е отделено внимание на хроничното неизпълнение на Капиталовите разходи и неговите последици. Проследените са негативите от преизпълнението на разходите за персонал, включително за поддържане на един от макроикономическите дисбаланси на страната.

Актуализирани са отново оценките на рисковете пред икономиката на страната произтичащи от водената бюджетна политика. Разгледани са макроикономическите дисбаланси на страната.

Като цяло общата икономическа несигурност в България намалява. Отбелязват се първите рискови фактори за прегряване на икономиката.

Направена е песимистична прогноза за влизането на страната в ERM II и заключения.

Консолидираната фискална програма (КФП) на България през 2017 г. завършва с излишък от 845.3 млн. лв., което представлява 0.85% от очаквания БВП за годината. Изненадата е, че бюджетът завършва годината с толкова малък излишък, защото само три месеца по-рано той възлизаше на близо 2 млрд. лв.

Категория: Етикет: