Свободен достъп

Междинен доклад за икономическите рискове, май 2019

240.00лв. 0.00лв.

Анализирано е изпълнението на Консолидирана фискална програма на страната до края на месец април 2019. Планираните приходи отчитат минимално преизпълнение, дължащо се основно на добрата събираемост на неданъчните приходи и в по-малка степен на преките данъци и на ДДС, което повече от компенсира по-малките постъпления от помощи и дарения, свързани със средствата от европейските фондове, от приходи на социалното и здравно осигуряване и на акцизи. Рискът за неизпълнение на бюджетните приходи е незначителен.

Същевременно разходите отчитат сериозно неизпълнение, дължащо се на неизпълнението на нелихвените разходи, чийто основни компоненти са текущите и капиталовите разходи. Текущите разходи са изпълнени на 89% от прогнозата за периода, но поради големият им дял те формират неизпълнение от 1.4 млрд. лв. Същевременно неизпълнението на капиталовите разходи е две-трети от планираното и де факто е основната причина за формирането на отчетения бюджетен излишък към края на април в размер на 2,7 млрд. лв. Както през предишните три години и през настоящата е слабо вероятно това изоставане на капиталовите разходи да бъде наваксано до края на годината, което предопределя натрупването на допълнителен излишък. От друга страна изоставането на текущите разходи ще бъде наваксано и най-вероятно те ще отчетат преизпълнение спрямо прогнозата. Въпреки това се очаква годината да завърши с бюджетен излишък, чието изразходване в последните месеци на годината остава основно предизвикателство за изпълнението на бюджета във връзка с възможността правителството да прави несанкционирани от страна на парламента разходи.

В доклада е представена прогноза за стойността на очаквания бюджетен излишък в края на годината, както е обосновано твърдението защо отчетеният през първото тримесечие икономически растеж от 3.5% няма да се задържи в следващите месеци и кои са основните причини за очакваното забавяне на българската икономика през настоящата година.

Докладът завършва с оценка твърдението на финансовия министър Владислав Горанов, че България е в състояние да изплати наведнъж договорените със САЩ бойни самолети Ф-16 без това да доведе до затруднение за изпълнението на бюджета.

Категория: Етикет: