Свободен достъп

Междинен доклад за икономическите рискове, май 2018

240.00лв. 0.00лв.

Планираните приходи на Консолидирана фискална програма отчитат минимално преизпълнение към края на месец април 2018. То се дължи основно на добрата събираемост на преките данъци и в по-малка степен на неданъчните приходи и заедно компенсира по-малките постъпления от помощи от европейските фондове. Рискът за неизпълнение на бюджетните приходи е незначителен.

Разходите отчитат сериозно неизпълнение, дължащо се на неизвършване на нелихвените разходи – основно на капиталови разходи. Тяхното неизпълнение е две трети от планираното и са основната причина за отчетения бюджетен излишък от 1,3 млрд. лв. Както през предишните две години и през настоящата е слабо вероятно това изоставане да бъде наваксано до края на годината. Неговото изразходване носи рискове предвид възможността правителството да прави несанкционирани от страна на парламента разходи.

Направена е прогноза на стойностите за 2018 от Таблото с индикаторите, по което държавите в ЕС са оценявани от ЕК за наличие или липса на макроикономически дисбаланси. Критично е оценен начинът, по който се изчисляват стойностите в Таблото и неговата възможност да предупреждава за предстояща рецесия. Прогнозата сочи, че през 2018 само два от индикаторите ще отчетат дисбаланси. Въпреки подобрението на останалите индикатори от Таблото, пред България остават сериозни предизвикателства, свързани с нейната макроикономическа устойчивост, по отношение на демографската криза. Бързо растящите доходи създават риск от прегряване и влошаване на основните макроикономически компоненти в бъдеще.

Оценени са перспективите за влизане в ERM II и еврозоната и предизвикателствата пред тези процеси поради новите изисквания към България от страна на ЕЦБ и ЕК.

Категория: Етикет: