Свободен достъп

Междинен доклад за изпълнение на Бюджета за първите 6 м. на 2016 (МД август 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Анализирани са отчетените данни за преизпълнението на приходите в КФП и ДБ и са посочени факторите за това. Анализирано е изоставането на разходите в КФН и ДБ към средата на 2016 и са посочени причините за това. Оценено е изпълнението на салдото по КФП и ДБ.

На базата на изследване на тенденциите са направени прогнози за изпълнението на приходите и разходите, и за бюджетните салда. Изследването дава основание за актуализиране на идентифицираните рискове за икономиката на страната и за бюджета, за тяхната оценка и прогноза, включително след сравнение с актуализираната Конвергентна програма 2016-2019 и, макар и извън анализирания период, с проведените стрес тестове на банките.

Изследването води до оценки и изводи, които са нови и се различават от представените досега в публичния дебат за финансовото и икономическо състояние на страната.

Докладът завършва с изводи и препоръки за управлението на фискалните рискове в условия на усложняваща се външнополитическа несигурност и нарастващи заплахи за националната сигурност на страната.

Категория: Етикет: