Свободен достъп

Междинен доклад за изпълнението на бюджета към юли-август 2017

240.00лв. 0.00лв.

Анализирани са и са оценени позитивите и негативите от бюджетния излишък по КФП за първите седем месеца на 2017. Основният негатив е неизпълнението на планираните разходи по заявените и приети от парламента бюджетни програми, както и влошената събираемост на данъчните приходи, несъответстващи на ръста на икономиката.

При идентификацията и оценката на рисковете от негативите на бюджетния излишък е посочено, че той е следствие основно на сериозното неизпълнение на капиталовите разходи на държавата, както и на много по-малкия размер на помощите, свързани с липсата на одобрени проекти по оперативните програми, финансирани от ЕС.

Въпреки значителния бюджетен излишък и подобрение на финансовата позиция на България, икономическото развитие на страната е съпътствана от редица макроикономически дисбаланси и напрежения, които според доклада се дължат на недоброто функциониране и на противоречивите действия на държавните институции.

Накрая са сумирани заключения и като изводи са направени предложения за намаляване на финансовите рискове.

Категория: Етикет: