Свободен достъп

Междинен доклад за здравеопазването (МД октомври 2016)

240.00лв. 0.00лв.

В доклада се прави оценка на динамиката в здравно-демографските показатели за 2015 г. съпоставени със средноевропейските показатели. Установени са същите процеси, които са очертани и през 2014 г. и дори задълбочаване на негативните тенденции с много малки изключения.

Във втората част на доклада се прави оценка на постигнатото от ръководството на МЗ за периода след последния междинен доклад от април 2016 г. За анализа са използвани същите параметри както от предишния доклад. Направен е кратък преглед на приетите наредби и нормативни актове от МЗ през този период. Очертани са основните рискове при така провежданите реформи със съответните препоръки за тяхното минимализиране.