Свободен достъп

Междинен доклад за здравеопазването (МД октомври 2014)

240.00лв. 0.00лв.

В доклада е направен анализ на финансовото състояние на НЗОК след направените актуализации на бюджета за 2014 г. Направена е оценка на необходимостта от вече извършената актуализация и прогноза. Здравната система на страната е във финансова криза, която създава вторични рискове за пациентите, медиците и здравните заведения. Състоянието на НЗОК е критично. Последните две актуализации на бюджета за период от няколко месеца го доказват. Заедно със задълбочаването на системните диспропорции и несъвършенства, натрупвани през годините, касата все повече се превръща в инструмент на политики, несвързани със здравеопазването, а обслужваща корпоративни и групови цели. Не се правят здравно-политически анализи, не се използват данните от годишните доклади на Здравно-статистическия институт, не се провежда основана на доказателства здравна политика, включително и в управлението на НЗОК. Нараства натискът върху коректните платежоспособни граждани да финансират нарастващите нужди на здравната система. Частично следствие от това е увеличаването на доплащането от тези граждани за болнични услуги. Изводът е, че провежданата през последните 10 години политика в здравеопазването е довела до засилване на неравенството, за неспособните да доплащат – до ограничен достъп до здравни услуги и до влошено качество на медицинската помощ. Водената политика е довела до нарастващ дефицит, поради претоварване на НЗОК с функции, които тя не може да изпълнява. Вече е налице напълно реална опасност от финансов колапс в здравеопазването и разпадане на здравноосигурителния солидарен модел с всички последици за държавата и населението. В този смисъл рискът в средносрочен и дългосрочен план за цялото здравеопазване е много висок.