Свободен достъп

Междинен доклад за здравеопазването (МД март 2014)

240.00лв. 0.00лв.

В настоящия доклад е направен опит за критичен анализ на състоянието на здравната система от гледна точка на ефикасност, ефективност, качество, човешки ресурси и отношение към демографската криза в страната. За целта е направен е преглед на някои основни здравни и демографски показатели в динамика и сравнение с европейските страни. Анализирана е структурата на разходите за здравеопазване по отделни дейности и изпълнители в сравнение с ЕС. Направен е анализ на загубите от временна и трайна нетрудоспособност. Очертана е тенденцията за изместване на ресурсите и инвестициите в диагностично лечебната област за сметка на финансиране на програмите за намаляване на болестността и навременната защита на общественото здраве. Описани са рисковете от очертаните дисбаланси, включително човешките ресурси в системата. Направен е критичен преглед на взетите управленски решения и намерения и са дадени препоръки за въздействие върху рисковете на здравеопазването. Управленски решения разбиват българския модел на здравна система, въведен през 2000 – 2001 г. Корпоративни и политически интереси правят все по-неефективно и неефикасно здравеопазването у нас: след въвеждането на здравно-осигурителната система реалните официални разходи се увеличиха почти 3 пъти, при намаляване броя на пациентите с 11,4%. Неефикасността личи в динамиката на здравните и демографски показатели. Подобрението е незначително; достъпът до качествени медицински услуги е проблематичен за редица райони в страната.