Свободен достъп

Междинен доклад за здравеопазването (МД октомври 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Прави се анализ и оценка на здравния статус на българските граждани в сравнение със средното ниво в ЕС. Анализира се и динамиката на здравно-демографските показатели за 2013-2014. Констатира се известно влошаване на тези показатели през изминалата година. Установени са същите процеси, които са очертани и през предишната година. Констатирано е, че негативните тенденции се задълбочават с много малки изключения.

Основната част от доклада е посветена на оценка на предложените здравни реформи от новото ръководство на Министерство на здравеопазването (МЗ) и на техният ефект в едногодишен период от време. За целите на анализа и оценката са избрани няколко ключови параметри, свързани с акцентите в реформите, както и от предишния доклад на ЛУР през м. април 2015.

Направена е кратка оценка на двата стратегически документа на предложената реформа: „Концепция за здраве 2020“ и актуализираната „Национална здравна стратегия 2014 – 2020“

Очертани са основните рискове за провежданите реформи – дезорганизацията на здравеопазването, липсата на ефект от огромната енергия и публични средства, които се влагат и допълнително се привличат за финансиране в сектора. Посочена е основната причина – отсъства баланс между интересите на пациентите и на медицинските екипи.

Докладът завършва с конкретни препоръки за управление на здравните рискове.