Свободен достъп

Междинен доклад за горивата (МД юни 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Този доклад разглежда систематично производството, вноса и пазара на горива у нас. Представени са използваните в страната твърди, течни и газообразни горива. Анализирани са рисковете, които се пораждат при производството, търговията и използването на горивата, като се отделя особено внимание на вносните горива, поради тяхното силно влияние върху енергийната сигурност на страната. Показани са и са анализирани отрицателните тенденциите на пазара на горива. Направени са прогнози и са анализирани наличните прогнози за бъдещото производство и потребление на горива у нас.

Отделено е специално внимание на изпълнението на европейското законодателство в тази област, поради чувствителното влияние върху опазването на природната среда и промените в климата.

Разгледани са новите, пораждащи се в последните месеци, рискове от състоянието на проекта „Южен поток“, поради опасността от тежки дълготрайни негативни финансови, икономически и политически последици за България.

Анализирани са договорът и цените за доставка на ядрено гориво и свързаните с тях вероятни щети върху АЕЦ „Козлодуй“ при сегашната благоприятна за производителите конюнктура на световния пазар на ядрено гориво.

Категория: Етикет: