Свободен достъп

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА И ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2019, ДЕКЕМВРИ 2018

240.00лв. 0.00лв.

Проектът за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) беше внесен в МС през м. октомври 2018, през м. ноември беше гласуван в парламента, а през м. декември беше оспорен пред Конституционния съд (КС) от БСП.

Настоящият доклад анализира основните параметри на проектобюджета в сравнение с 2018, както и различния ръст на увеличения, по отделни пера, в контекста на очертаните проблеми и негативни тенденции в здравната система.

За целта е направен анализ на структурата на плащанията в системата, като са посочени сериозни дисбаланси във финансирането на отделните сектори на здравеопазването. Във връзка с това е направена оценка на ефективността на здравната система от гледна точка на здравно-демографските показатели, критериите за достъпност и качество на медицинските услуги и вложените средства.

Очертани са рисковете, които през 2019 ще съпътстват изпълнението на този бюджет. Разгледани са предложените промени в частта Преходни и заключителни разпоредби, които са основна цел на критика от различни страни и на очакваното решение на КС с уговорката, че са възможни промени в проектозакона.