Свободен достъп

Изпълнение на Бюджета за първото тримесечие на 2016 (МД май 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Анализът на приходите показва, че нетните постъпления от косвени данъци надхвърлят тези от предходната година  с 15.2%, което е най-високият ръст от въвеждането на валутния борд през 1997. Те изпреварват значително общият положителен фискален ефект от  ръста на крайното потребление с 1.3%, повишаването на цените на енергийните суровини и дефлацията при износа.

Разходите като цяло остават на нивото на предходната година, което създава добри предпоставки в края на 2016 да бъде постигнат дефицит по Държавния бюджет с около 0.2% по-нисък от заложените 2%.

Идентифицираните рискове за растежа и за бъдещите данъчни постъпления са: 1) Критичната точка, достигната от натоварването на производствените мощности; 2) Изчерпаните технологични възможности за развитие на промишленото производство; 3) Продължителното задържане на нисък дял на инвестициите в БВП; 4) Рекордното изоставане на изпълнението на програмата за капиталови разходи, което има пряка връзка със спирането на публичните поръчки, създава негативен синергичен ефект върху цялата икономика, защото в условията на валутен борд публичните инвестиции са единствения инструмент за компенсиране на негативния ефект от ниското капиталообразуване и ПЧИ в частния сектор; 5) провеждащите се стрес тестове на банките и предстоящите стрес тестове на частните осигурителните фондове въздействат негативно на кредитирането и поемането на инвестиционния риск апетит.

Пренастройването и евентуалното преструктуриране на финансовия сектор в страната, може още повече да оскъпи и свие кредитирането и да задейства нови спирачки върху крайното потребление.

Категория: Етикет: