Свободен достъп

Извънреден доклад за рисковете за бюджет 2015 (ИД декември 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Прогнозата за номиналната стойност на БВП сьздава първата несигурност за изпълнението на бюджета – не е защитена с аргументи и солидни прогнози. Рискова е прогнозата, че дефлацията на цените ще се пречупи като процес през 2015 г.

Крайното потребление може да се изпълни, поради новата методология, но това няма да увеличи облагаемата данъчна основа за косвените данъци. Прогнозата за инвестициите е реалистична, но с тези си стагниращи темпове те най-вероятно не могат да доведат до увеличаване растежа на икономическата ефективност и да генерират заложения темп на реален растеж на БВП.

Висока е вероятноспа да не бъдат достигнати темповете на износ и особено тези за нарастване на вноса, поради спадането на цените на енергийните суровини.

Критичният анализ на макрорамката към законопроекта за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. показва, че има значителна вероятност облагаемата данъчна основа от сделки, доходи и активи да не бъде увеличена с прогнозираните темпове; има риск за изпълнение на приходите в бюджета.

Системно неизпълнение на приходите показва, че управлението на страната: 1) драстично е надценило възможностите на данъчно-осигурителната система по времето на рецесията от 2008/2009 и след това, 2) не е оценило критично и не е отразило настъпилите промени в планирането на бюджетните приходи. Има риск заложените в КФП’2015 г. данъчно-осигурителни приходи да не се изпълнят с 500 – 580 млн. лв. Неизпълнението на приходите в последните години е компенсирано най-често (изключение е 2014 г.) с намаление на разходите на КФП в приблизително същата пропорция. Случилото се през 2014 г. показва невъзможността този подход да се използва в следващата година. За разлика от тогава, сега възможности за икономии чрез намаление на бюджетни разходи почти няма, поради нарасналия дял на нееластичните бюджетни разходи.

Основният риск е за повторно излизане на свръх дефицит през 2015 г

Категория: Етикет: