Свободен достъп

Здравен статус на населението и чуждестранни инвестиции в България

240.00лв. 0.00лв.

Здравния статус на населението има пряко отношение към трудоспособността, респ. производителността на труда, оттам и към нивото на инвестиции.  Здравния статус на населението по области в България е различен и това се дължи на редица фактори които действат комплексно. Целта на настоящия доклад е да направи връзка между здравния статус на населението, измерен през  показателите смъртност и трайна нетрудоспособност и нивата на заетост и инвестиции по области в страната. Направен е извод, че в областите с най-ниска трудоспособност поради заболеваемост, смъртност и трайна нетрудоспособност нивата на заетост, респ. нивата на инвестиции са най-ниски.  Установена е възходяща тенденция на увеличение на тежката инвалидизация (над 90%) поради онкологични заболявания и намаляване на тази причинена от сърдечно-съдови заболявания в същата група. Описани са нивата на осигуреност с медицински служби, заболеваемост и смъртност,  трайна нетрудоспособност, заетост и производителност на труда. Отворен е въпросът доколко всичко това влияе върху преките чуждестранни инвестиции, които са съсредоточени основно в столицата.