Свободен достъп

Доклад за населението, ноември 2017: Прогнози за населението на България 2017 – 2035

360.00лв. 0.00лв.

Анализирани са 4 от наличните официални прогнози за динамиката на населението на България в период до 2030 – 2050. Те са на ООН, на Eurostat, на НСИ (основно прогнозата при хипотеза на конвергенция) и наскоро публикуваната прогноза на БАН (на основата, на която е направена прогноза за електропотреблението в страната).

Прогнозата на БАН за населението е оценена като недостоверна. Аргументите са значителните й отклонения от националните и авторитетните официални прогнози на ООН и на Eurostat, както и неоснователния метод на нейното получаване в зависимост от растежа на БВП.

Официалните прогнози на НСИ, Eurostat и ООН за населението на България са с относително малки разлики, направени са съобразно очакваните тенденции на демографските фактори и могат да се считат за достоверни. Направената допълнителна оценка на прогнозите на НСИ сочат, че те са завишени във вариантите с ускорение и при хипотеза за конвергенция. По-вероятно е бъдещите отчетени стойности за средногодишния брой на населението на България да бъдат по-ниски дори от прогнозата на НСИ с относително забавяне. Изглежда прогнозите на ООН и на Eurostat за България, могат да се окажат по-точни за динамиката на населението на страната.

Представена е прогнозата на ЦАУР за динамиката на населението на България за периода 2017 – 2035. Прогнозата е извършена на базата на коректно заявени оценки и допускания за динамиката на основните демографски фактори: жените във фертилна възраст, коефициентът на живородените от жените във фертилна възраст и коефициентът за обща смъртност. Тази прогноза на ЦАУР показва за 2030 средногодишен брой на населението 6 517.7 хил. Посочената оценка е с 37 хил. души по-ниска от прогнозата на НСИ с хипотеза за конвергенция; по-висока е от прогнозата на Eurostat с 49 хил. души и от прогнозата на ООН за България с 86.7 хил.

Вместо заключение са анализирани факторите за отрицателния механичен прираст на българското население и на основата на заявените допускания е направена крайна оценка. Най-вероятно населението на България, като реален потребител на стоки и услуги, включително на електроенергия и други енергийни ресурси, може да бъде оценено в 2030 на около 6 300 – 6 400 хил. души, което е под и около най-ниската прогноза – тази на ООН.

Категория: Етикет: