Свободен достъп

Доклад за населението, май 2018: Прогнози за населението на България 2018 – 2030

360.00лв. 0.00лв.

В този доклад за първи път се прави опит за извеждане на консенсусна прогноза за броя на населението в България. За основа се използват трите официални прогнози с най-висок статус – тези на Отдела за населението на Икономическия и социален департамент на ООН, на Главна дирекция икономика и финанси на Европейската комисия и тази прогноза на НСИ, която е най-близката до данните от последните три години. Хоризонтите на консенсусната прогноза са 2020 и 2030.  Установена е значителната близост на прогнозата на ЦАУР от 2017 с консенсусната прогноза.

Направена е актуализирана прогноза за броя на населението на страната до 2030. Нейна основа са новите данни за демографските показатели за 2017. Частично е подобрена методиката на ЦАУР.

Сравнението на всички прогнози на НСИ – конвергентна, с относително ускорение и с относително забавяне, с консенсусната и прогнозата на ЦАУР позволява да се оценят вероятностите на различните сценарии за развитието на българската демографска криза. Основното заключение, е че най-вероятно данните за броя на населението ще опровергаят прогнозата на НСИ с ускорение и конвергентната прогноза до 2030 и със сигурност сочат, че тези прогнози няма да се сбъднат за 2020. Като най-достоверна се очертава прогнозата на НСИ с относително забавяне, въпреки че и тя най-вероятно ще се окаже надценена до 2020 и е вероятно да остане такава и през 2030.

Много близките стойности на консенсусната прогноза и на актуализираната през 2018 прогноза на ЦАУР дават основание те да бъдат оценени като вероятно по-достоверни от прогнозите на НСИ за броя на населението на страната.

Отразяването на отчетните данни за механичното движение на населението през 2017 дава възможност за актуализиране на оценката за неговото въздействие. Актуализираната прогноза за това въздействие дава допълнителни аргументи за потвърждаване на изводите от предишния доклад за вероятния брой на българските потребители. С по-голяма вероятност може да се твърди, че този брой в 2030 ще бъде около 6 250 – 6 350 хил. души. Това е по-малко от най-ниската от последните прогнози – тази на ЕК, с около 50-150 хил. души.

Категория: Етикет: