Свободен достъп

Доклад за доверието в институциите, януари 2018

360.00лв. 0.00лв.

Картината на обществените нагласи към основните институции и политически формации остава без съществени промени, под действието на два основни, стабилизиращи фактора: 1) поемането на ротационното председателство на Съвета на ЕС и 2) нарастването на икономическия оптимизъм. Като най-вероятен за следващо НС продължава да изглежда сценария за парламентарна констелация от 4 партии и повторение на настоящия управленски формат, при по-стабилно представителство.

Народното събрание остава институцията, която акумулира най-високо неодобрение, вследствие и на силно конфронтационния дебат от последните месеци. Министерски съвет демонстрира по-стабилни позиции, като основна заслуга за това има обстоятелството, че на равнището на публичните нагласи, той няма алтернатива. Равносметката за първата година от мандата на президента Р. Радев показва изцяло съхранено и дори нараснало доверие, което утвърждава мястото му на отделен, авторитетен, властови център. Във външнополитически план той продължава да генерира рискове пред страната с позицията си на застъпник на руските интереси.

Декларираните нагласи за настъпващо икономическо оживление, отчетени от социологическите проучвания, не намират израз в данните на националната статистика относно доверието на бизнеса и на потребителите, които отбелязват слабо понижение.

Положителен сигнал представляват предварителните данни на БНБ относно размера на преките чуждестранни инвестиции, които ревизират предишните прогнози за голям спад в техния размер през миналата година.

Направени са изводи от прогнозите за индексите на доверието в политическите формации и от оценките на доверието в основните държавни институции.